Menu

Asesiad dros y Ffôn

Cyn yr asesiad

Cysylltwch â ni ar unwaith os:

  • bydd angen i chi newid dyddiad neu amser yr apwyntiad (dim ond unwaith gallwch newid eich apwyntiad)
  • byddwch angen cyfieithydd
  • hoffech wneud cais am apwyntiad gydag Asesydd Iechyd Proffesiynol o'r un rhyw.

Beth sydd ei angen arnoch

Os ydym yn cysylltu â chi ar eich ffôn symudol, rhaid gwneud yn siŵr ei fod wedi cael ei wefru yn llawn. Ceisiwch fod mewn man tawel gyda signal cryf a dim sŵn cefndirol.

Os oes gennych unrhyw dystiolaeth newydd ynglŷn â sut mae eich cyflwr iechyd neu eich anabledd yn effeithio ar eich bywyd pob dydd, trafodwch hyn gyda'r Gweithiwr Iechyd. Bydd angen i chi yrru’r dystiolaeth i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar ôl eich asesiad.

Pwy sy’n gallu bod gyda chi

Rydym yn eich annog i fod â rhywun gyda chi yn ystod yr asesiad. Os nad yw'n bosib i'ch cydymaith fod gyda chi mewn person, gallwn ei ychwanegu i'r alwad ffôn. Byddwn yn cysylltu â chi i ddechrau felly, os gwelwch yn dda, rhowch wybod i’r Asesydd Iechyd eich bod eisiau ychwanegu eich cydymaith i’r alwad. Bydd rhaid i chi ddarparu rhif ffôn eich cydymaith a bydd rhaid iddyn nhw fod yn barod i ateb y ffôn ar ddechrau’r asesiad.

Ni ddylai eich cydymaith siarad drosoch chi, ond gall eich helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu esbonio'r anawsterau yr ydych yn eu hwynebu yn fwy eglur.

Ynglŷn â’r Apwyntiad

Os gwelwch yn dda, byddwch yn barod i dderbyn galwad gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol ar amser eich apwyntiad. Bydd yr alwad yn dod o rif cudd. Byddwn yn ceisio cysylltu â chi mwy nag unwaith. Os nad ydych yn ateb y ffôn, efallai caiff eich cais ei yrru'n ôl i'r DWP.

Cofiwch adael i’r Gweithiwr Iechyd wybod os hoffech ychwanegu eich cydymaith i’r alwad.

Bydd y Gweithiwr Iechyd yn dechrau drwy ddarparu ei enw/henw gan ddweud ei bod o/hi yn ffonio o Capita PIP.

Bydd y Gweithiwr Iechyd yn gofyn cwestiynau diogelwch i chi cyn y gallai'r asesiad barhau.

Mae ein Gweithwyr Iechyd Proffesiynol wedi'u hyfforddi'n arbennig i asesu anghenion anabledd. Byddant yn gofyn i chi sut rydych chi'n rheoli eich gweithgareddau bob dydd ac yn cofnodi eich atebion.

Bydd yr asesiad yn cymryd cyhyd ag sy'n angenrheidiol i'r Gweithiwr Iechyd gasglu'r wybodaeth sydd ei hangen, a gall barhau hyd at awr.

Os ydych yn amau nad yw'r Gweithiwr Iechyd sydd yn cysylltu â chi yn Weithiwr Iechyd dilys, cysylltwch â ni ar:

  • 0808 178 8114 (Cymru a Lloegr)
  • 0289 032 9675 (Ffôn Testun)
  • 0808 178 8115 (Llinell Gymraeg)

Gwasanaeth Cyfnewid Fideo

Os ydych angen cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL), mae gennym wasanaeth cyfnewid fideo i gefnogi ymgeiswyr BSL drwy'r broses asesu PIP.

Caiff y gwasanaeth, sydd yn rhad ac am ddim, ei weithredu gan Sign Video. Mae'r ein cyfieithwyr rhestredig yn gwbl gymwysedig. Bydd y gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8yb hyd 8yh.

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, mae angen y canlynol arnoch:

  • Cyfrifiadur neu liniadur gyda chamera we, cysylltiad rhyngrwyd cyflym a Firefox/Chrome ar gyfer Windows neu Safari ar gyfer Mac.
  • Tabled neu ffôn symudol (dyfais iOS 8 neu uwch) neu (Android 4.4 neu uwch) gyda chynllun data 3G neu 4G.

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, ewch i wefan Sign Video (www.signvideo.co.uk) cyn eich apwyntiad dros y ffôn. Rhaid lawrlwytho ap ffôn symudol Sign Video a chwilio am CAPITA PIP ASSESSMENTS. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth drwy deipio'r ddolen yma i'ch porwr we - https://capitapipassessments.signvideo.net

Ar ddyddiad ac amser eich asesiad, cysylltwch â Sign Video a dywedwch wrthynt eich bod yn galw Capita ynghylch eich asesiad PIP.

Top