Menu

Sylwadau a chwynion

Sut gallaf gwestiynu penderfyniad neu wneud cwyn?

Os ydych yn anhapus gyda'r penderfyniad ynglŷn â'ch cais

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau’n gyfrifol am wneud y penderfyniad ynglŷn â'ch cais. Os ydych yn anghytuno â chanlyniad eich cais, gallwch drafod hyn gyda nhw gan ddefnyddio'r manylion cysylltu isod:

Sut i wneud sylw neu wneud cwyn am ein gwasanaeth

Rydym yn gyfrifol am y broses asesu. Mae hyn yn cynnwys trefnu a chynnal ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Rhowch wybod i ni os ydych yn anhapus gydag unrhyw ran o'n gwasanaeth asesu fel y gallwn geisio cywiro hyn. Cysylltwch â ni drwy unrhyw rai o'r dulliau cysylltu yma. Mae hyn yn ein helpu i ddeall beth rydym yn ei wneud yn dda a ble mae angen i ni wella pethau.

Ffôn

Gallwch ein ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8.00am i 8.00pm:

Ffôn testun

Os oes gennych anawsterau llefaru neu gyda'ch clyw, gallwch gysylltu â ni drwy ffôn testun ar 02890329675. Cofiwch nad yw ein gwasanaeth ffôn testun yn gallu derbyn negeseuon o ffonau symudol.

E-bost

E-bost: complaints@capita-pip.co.uk

Yn ysgrifenedig

PIP Complaints
PO Box 392
Darlington
DL1 9UJ

Beth sy'n digwydd os byddaf yn gwneud cwyn?

Byddwn yn cydnabod pob cwyn o fewn dau ddiwrnod gwaith, gan amlinellu'r camau rydym yn eu cymryd i archwilio'r sefyllfa. Byddwn yn darparu ateb llawn i'ch cwyn o fewn 20 niwrnod gwaith. Bydd yr ateb llawn yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â beth gallwch wneud os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb.

Top