Menu

Y Broses Asesu - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch y Broses Asesu. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Pa mor hir fydd yr ymgynghoriad yn cymryd?

Mae hwn fel arfer yn cymryd hyd at awr, ond gallai fod yn hirach yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Pam fod angen i mi gael asesiad?

I sicrhau bod gennym ddealltwriaeth lawn o sut mae eich anabledd yn effeithio ar eich bywyd bob dydd, efallai y bydd angen i ni eich gweld mewn asesiad wyneb yn wyneb.

Beth os nad yw Cymraeg neu Saesneg yn Iaith Gyntaf i mi?

Os oes angen cyfieithydd arnoch pan fyddwch yn ymweld â ni, gallwn drefnu gwasanaeth cyfieithu os byddwch yn rhoi gwybod i ni o flaen llaw.

Hoffwn gael cyfieithydd neu gefnogaeth BSL

Yn dilyn penderfyniad dros dro'r Adran Gwaith a Phensiynau i atal pob asesiad PIP wyneb wrth wyneb oherwydd ymlediad y Coronafeirws, rydym wedi rhoi yn ei le gwasanaeth cyfnewid fideo i gefnogi ein cwsmeriaid Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) drwy’r broses asesu PIP.

Caiff y gwasanaeth sydd yn rhad ac am ddim ei weithredu gan Sign Video, sydd â staff sydd wedi cymhwyso a chofrestru mewn BSL, o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8yb hyd 8yh.

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, mae angen un o’r canlynol arnoch:

 • Cyfrifiadur neu liniadur gyda chamera we, cysylltiad rhyngrwyd cyflym a Firefox/Chrome ar gyfer Windows neu Safari ar gyfer Mac.
 • Tabled neu ffôn symudol (dyfais iOS 8 neu uwch) neu (Android 4.4 neu uwch) gyda chynllun data 3G neu 4G.

 • Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, ewch i wefan Sign Video www.signvideo.co.uk cyn eich apwyntiad dros y ffôn. Rhaid lawrlwytho ap ffôn symudol Sign Video a chwilio am CAPITA PIP ASSESSMENTS. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth drwy deipio'r ddolen yma i'ch porwr we - https://capitapipassessments.signvideo.net

  Ar ddyddiad ac amser eich asesiad, cysylltwch â Sign Video a dywedwch wrthynt eich bod yn galw Capita ynghylch eich asesiad PIP.

  Os nad ydych yn gallu mynychu eich asesiad, cysylltwch â ni.

  Ydw i'n gallu cymryd nodiadau yn yr asesiad?

  Ydych, rydych chi'n cael cymryd nodiadau at eich dibenion personol ac nid oes angen i chi roi'r rhain i'r Gweithiwr Iechyd a fydd ond yn cofnodi bod nodiadau wedi eu cymryd.

  Ydw i'n gallu recordio'r asesiad?

  Bydd. Cyfeiriwch at y canllawiau recordio - gweler y dolenni.

  Ydw i'n gallu newid fy asesiad o'r Clinig i'm cartref?

  Efallai y bydd hyn yn bosibl yn ddibynnol ar y Dystiolaeth Feddygol sydd ar gael yr ydych wedi ei darparu gyda'ch cais. Efallai y bydd angen i chi hefyd anfon llythyr gan eich meddyg teulu i gefnogi eich cais. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Ymholiadau Capita ar 0808 1788 115.

  Pam nad ydych wedi gofyn i mi gael apwyntiad wyneb yn wyneb?

  Rydym wedi adolygu eich cais, ac yn teimlo ein bod wedi derbyn digon o dystiolaeth feddygol ynghylch eich cyflwr er mwyn gallu cwblhau adolygiad ar bapur.

  Pam nad ydw i wedi cael cynnig apwyntiad yn y cartref?

  Mae'r Gweithiwr Iechyd wedi adolygu'r dystiolaeth feddygol yr ydych wedi ei darparu i gefnogi eich cais. Penderfynwyd y tro hwn ein bod yn teimlo ei bod er eich lles chi i fynychu apwyntiad clinig, i sicrhau ein bod yn gallu casglu cymaint o wybodaeth â phosibl i gefnogi eich cais.

  Pa brawf hunaniaeth sydd angen i mi ddod gyda mi i'r apwyntiad?

  Cyfeiriwch at yr adran gofynion prawf hunaniaeth ar dudalen Y Proses Asesu

  Beth sy'n digwydd os byddaf yn cyrraedd yn hwyr neu'n anghofio fy mhrawf hunaniaeth?

  Caniateir cyfnod o 20 munud i chi, ond os byddwch yn cyrraedd y ganolfan ymgynghori fwy nag 20 munud yn hwyr yna ni chynhelir yr ymgynghoriad. Bydd hyn yn cael ei nodi fel Methiant i Fynychu, ac fe allai effeithio ar eich penderfyniad PIP. Mae hyn hefyd yn wir os byddwch yn anghofio eich prawf hunaniaeth.

  Sut ydw i’n hawlio Costau Teithio?

  Byddwn yn eich ad-dalu am gostau teithio rhesymol. Cadwch unrhyw dderbynebau a llenwi'r ffurflen hawlio costau y byddwn yn anfon atoch gyda'r llythyr sy'n cadarnhau eich apwyntiad ymgynghori. Dylid dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi a'r derbynebau yn yr amlen a ddarparwyd a byddwn yn eich ad-dalu o fewn 14 diwrnod calendr ar ôl derbyn eich hawliad.

  Sylwer: rhaid cael cymeradwyaeth o flaen llaw ar gyfer costau tacsi. Bydd angen i chi ddarparu dyfynbris gan gwmni tacsi i ni, a fydd yn cael ei asesu gan un o'n Gweithwyr Iechyd i'w gymeradwyo.

  Top