Menu

Proses Asesu Wyneb yn Wyneb - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch y Broses Asesu. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Dwi wedi derbyn apwyntiad wyneb yn wyneb. Ydw i’n gallu cael asesiad dros y ffôn yn lle hyn?

Rydym wedi gofyn i chi fynychu asesiad wyneb yn wyneb oherwydd ein bod o'r farn y bydd yn ein helpu i asesu eich hawliad yn llawn. Er bod asesiadau ffôn ac ar bapur yn addas ar gyfer rhai unigolion, i eraill gallai fod yn fwy priodol cynnal apwyntiad wyneb yn wyneb er mwyn deall yn llawn sut mae eich cyflwr iechyd neu anabledd yn effeithio arnoch.

Dim ond ar gyfer y rhai nad ydym wedi gallu eu hasesu trwy ddulliau eraill y bydd angen asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer PIP.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am fynychu eich asesiad wyneb yn wyneb, cysylltwch â ni ar unwaith.

Ydw i'n gallu cael apwyntiad yn fy nghartref yn hytrach na dod i ganolfan asesu?

Na, ar hyn o bryd rydym yn ailgychwyn asesiadau wyneb yn wyneb yn ein canolfannau asesu yn unig. Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir cynnal ein hasesiadau mewn amgylchedd a reolir.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn mynychu/ddim eisiau mynychu??

Mae’n bwysig eich bod yn mynychu eich asesiad er mwyn i'r DWP allu pennu mor fuan â phosibl os ydych chi'n gymwys i dderbyn PIP. Os na allwch chi fynychu’r apwyntiad ar yr adeg a drefnwyd, cysylltwch â ni ar unwaith.

Pam na fedra i gael asesiad wyneb yn wyneb yn fy ardal i?

Rydym yn ailgyflwyno asesiadau wyneb yn wyneb yn raddol, ac os na allwn agor canolfan asesu yn eich ardal chi ar hyn o bryd, byddwn yn dal i gynnal asesiadau dros y ffôn. Gallwch weld manylion pa ganolfannau asesu sydd ar agor yma.

Dwi’n poeni am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb. Beth ddylwn i wneud?

Os oes gennych chi bryderon am deithio o'r ganolfan asesu, cysylltwch â ni ar unwaith. Mae hyn er mwyn i ni allu trafod pa gefnogaeth allai fod ar gael.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi fynd i'r dudalen Canllaw Teithio Diogel i Deithwyr ar www.gov.uk/covid-safe-travel. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth ar sut i gadw’n ddiogel pan fyddwch yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel gwisgo gorchudd wyneb, diheintio eich dwylo'n rheolaidd, a chadw pellter cymdeithasol.

Os ydw i'n credu bod gen i symptomau Covid, a ddylwn i ddal i fynychu fy asesiad wyneb yn wyneb?

Os ydych chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd, yn profi un neu fwy o’r symptomau ar gyfer Covid-19, ni ddylech fynychu eich asesiad wyneb yn wyneb. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu aildrefnu eich apwyntiad. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliad PIP

A fydd y canolfannau asesu yn ddiogel o ran Covid?

Mae nifer o fesurau wedi eu sefydlu i sicrhau y gall asesiadau wyneb yn wyneb ddigwydd yn ddiogel, yn dilyn canllawiau'r llywodraeth.

I leihau'r risg o unrhyw un yn lledaenu neu'n dal COVID-19, rhaid i chi:

  • beidio cyrraedd dim mwy na 10 munud o flaen llaw i'n helpu i sicrhau bod yna ddigon o le i bawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd
  • ddefnyddio'r hylif diheintio dwylo a ddarperir
  • sicrhau'ch bod yn cadw o leiaf 2 fetr ar wahân i eraill ar bob adeg
  • ddilyn unrhyw arwyddion a chyfarwyddiadau a arddangosir yn y ganolfan asesu, er enghraifft efallai y bydd systemau un ffordd ar waith

Bydd ardaloedd a gyffyrddir yn aml ac ystafelloedd asesu yn cael eu glanhau’n amlach.

Rhaid i staff ac ymwelwyr i'r ganolfan asesu wisgo gorchuddion wyneb ar bob adeg.

Ydw i angen gwisgo gorchudd wyneb pan fydda i'n dod ar gyfer fy asesiad wyneb yn wyneb?

Rhaid i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi i'r asesiad wisgo gorchudd wyneb addas. Mae gorchudd wyneb yn golygu rhywbeth sy'n gorchuddio'r trwyn a'r geg yn ddiogel. Gallwch weld canllawiau’r llywodraeth yma:

Os nad oes gennych chi orchudd wyneb yn barod, gellir darparu gorchudd tafladwy pan gyrhaeddwch y ganolfan asesu. Mae hefyd yn ofynnol i staff y ganolfan asesu wisgo gorchudd wyneb ar bob adeg.

Cysylltwch â ni ar unwaith os oes gennych chi, neu unrhyw un fydd yn mynychu gyda chi, reswm i beidio gwisgo gorchudd wyneb.

A fydd y gweithiwr iechyd proffesiynol sy'n cwblhau’r asesiad yn cael ei brofi ar gyfer Covid-19? Os felly, pa mor aml?

Bydd ein gweithwyr iechyd proffesiynol yn cael eu profi ar gyfer Covid-19 yn unol â chyngor iechyd cyhoeddus. Mae hyn yn golygu eu bod yn derbyn cyfarwyddyd i aros adref a chael prawf os byddant yn arddangos symptomau, wedi bod mewn cysylltiad agos gydag achos a gadarnhawyd, neu wedi cael hysbysiad gan wasanaethau Olrhain Cyswllt y GIG i ynysu.

Yn wahanol i apwyntiadau eraill gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, nid yw ein gweithwyr iechyd proffesiynol ni yn darparu triniaeth na gofal ymarferol, felly byddant yn gallu cadw pellter cymdeithasol trwy gydol yr asesiad.

Os byddaf yn cyrraedd yn gynnar ar gyfer fy asesiad, a fydd rhaid i mi aros tu allan i’r ganolfan asesu?

Er mwyn lleihau faint o amser y bydd rhaid i chi aros, ac i helpu cadw pellter cymdeithasol, byddem yn argymell yn gryf na ddylech gyrraedd mwy na 10 munud cyn amser cychwyn eich apwyntiad.

A fydd angen i bobl sy'n ymweld â chanolfannau asesu ddarparu manylion ar gyfer Profi ac Olrhain?

Bydd, fe ofynnir i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi ddarparu eich manylion ar gyfer gwasanaethau Olrhain Cyswllt y GIG.

A fydd y lifftiau yn y canolfannau asesu yn dal ar gael?

Byddant, ond bydd y nifer o bobl sy'n cael defnyddio'r lifftiau wedi ei leihau.

A fydd toiledau ar gael yn y canolfannau asesu?

Bydd, fe fydd yna doiledau anabl, a fydd yn cael eu glanhau'n fwy rheolaidd. Ni allwn eich helpu i ddefnyddio'r rhain.

Ydw i'n gallu dod â gweithiwr cymorth neu gydymaith i fy asesiad wyneb yn wyneb?

Os yn bosibl, er mwyn helpu cadw pellter cymdeithasol, dewch i'ch asesiad ar eich pen eich hun. Os byddwch angen rhywun i ddod gyda chi i'ch cefnogi, gallwch ddod ag un oedolyn o'ch aelwyd neu'ch swigen gefnogaeth.

Os byddwch angen dod â rhywun nad yw o'ch aelwyd, neu swigen gefnogaeth, neu os byddwch angen cyfieithydd neu weithiwr cymorth, cysylltwch â ni ar unwaith. Mae hyn er mwyn i ni allu sicrhau bod yna ddigon o le i gadw pellter cymdeithasol yn ystod eich asesiad.

Ydw i'n gallu dod â phlant gyda mi i'r asesiad?

Peidiwch â dod â phlant gyda chi. Os nad yw'n bosibl i chi wneud trefniadau gofal plant, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu trafod y ffordd orau i gyflawni eich asesiad.

Dwi'n benodai; ydw i'n gallu mynychu’r asesiad wyneb yn wyneb ar ran yr hawliwr?

Na, ni all penodai fynychu asesiad wyneb yn wyneb heb yr hawliwr.

Dwi angen cyfieithydd/dehonglydd. A yw'n cael dod gyda mi i’r asesiad?

Os oes gennych chi unrhyw anghenion cyfathrebu arbennig, fel angen cyfieithydd, cysylltwch â ni ar unwaith. Rydym yn darparu cyfieithwyr mewn nifer o ieithoedd, yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain (yn Gymraeg os oes angen).

Pa brawf hunaniaeth sydd angen i mi ddod gyda mi i'r asesiad?

Gweler yr adran prawf hunaniaeth ar y dudalen Proses Asesu

Sut ydw i’n hawlio costau teithio?

Byddwn yn ad-dalu eich costau teithio chi a'ch cydymaith os byddwch chi'n teithio i'r apwyntiad yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu'n talu am eich milltiredd a pharcio os byddwch chi'n gyrru yma. Llenwch y ffurflen hawlio a dderbynioch gyda’ch llythyr apwyntiad a'i dychwelyd atom gyda'r holl docynnau a derbynebau ar gyfer y drafnidiaeth gyhoeddus neu barcio. Defnyddiwch yr amlen a ddarparwyd yn eich llythyr apwyntiad – nid oes angen stamp.

Os byddwch angen teithio i’ch asesiad mewn tacsi preifat, mae’n bwysig gwneud cais am hyn o flaen llaw. Bydd pob cais yn cael ei ystyried fesul achos, ac yn unol â'r canllawiau Covid cyfredol.

A fydda i'n gallu gwneud recordiad sain o’m hasesiad wyneb yn wyneb?

Byddwch, gweler y canllawiau recordiad sain yma

Top