Menu

Proses Asesu Wyneb yn Wyneb - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch y Broses Asesu. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Dwi wedi derbyn apwyntiad wyneb yn wyneb. Ydw i’n gallu cael asesiad dros y ffôn yn lle hyn?

Mae un o’n haseswyr iechyd proffesiynol wedi edrych ar eich ffurflen ‘Sut mae eich cyflwr yn effeithio chi’ yn ogystal ag unrhyw dystiolaeth ychwanegol yr ydych wedi ei ddarparu ac wedi penderfynu mai dyma’r modd fwyaf addas i gwblhau eich asesiad.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â mynychu eich asesiad wyneb wrth wyneb, cysylltwch â ni yn syth.

Ydw i'n gallu cael apwyntiad yn fy nghartref yn hytrach na dod i ganolfan asesu?

Na, ar hyn o bryd rydym yn ailgychwyn asesiadau wyneb yn wyneb yn ein canolfannau asesu yn unig. Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir cynnal ein hasesiadau mewn amgylchedd a reolir.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn mynychu/ddim eisiau mynychu??

Mae’n bwysig eich bod yn mynychu eich asesiad er mwyn i'r DWP allu pennu mor fuan â phosibl os ydych chi'n gymwys i dderbyn PIP. Os na allwch chi fynychu’r apwyntiad ar yr adeg a drefnwyd, cysylltwch â ni ar unwaith.

Pam na fedra i gael asesiad wyneb yn wyneb yn fy ardal i?

Os ni allwn agor canolfan asesu yn eich ardal chi ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i gynnal asesiadau dros y ffôn. Gallwch ddod o hyd i’r manylion ynglŷn â pha ganolfannau asesu sydd ar agor yma.

Dwi’n poeni am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb. Beth ddylwn i wneud?

Os oes gennych chi bryderon am deithio o'r ganolfan asesu, cysylltwch â ni ar unwaith. Mae hyn er mwyn i ni allu trafod pa gefnogaeth allai fod ar gael.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi fynd i'r dudalen Canllaw Teithio Diogel i Deithwyr ar www.gov.uk/covid-safe-travel. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth ar sut i gadw’n ddiogel pan fyddwch yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel gwisgo gorchudd wyneb, diheintio eich dwylo'n rheolaidd, a chadw pellter cymdeithasol.

Os ydw i'n credu bod gen i symptomau Covid, a ddylwn i ddal i fynychu fy asesiad wyneb yn wyneb?

Os ydych chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd, yn profi un neu fwy o’r symptomau ar gyfer Covid-19, ni ddylech fynychu eich asesiad wyneb yn wyneb. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu aildrefnu eich apwyntiad. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliad PIP

A fydd y canolfannau asesu yn ddiogel o ran Covid?

Rydym wedi cyflwyno sawl mesur er mwyn sicrhau y gall asesiadau wyneb yn wyneb ddigwydd mewn modd mor ddiogel â phosib.

Er mwyn lleihau’r risg o ddal neu ledaenu COVID-19, mae rhaid i chi:

  • beidio â chyrraedd dim mwy na deng munud yn gynnar er mwyn ein helpu gwneud yn siŵr fod digon o le i bawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd.
  • ddefnyddio’r diheintydd dwylo sydd ar gael
  • wneud y siŵr eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr ar wahân i eraill bob amser
  • ddilyn unrhyw arwyddion neu gyfarwyddiau a ddangosir yn y ganolfan asesu, er enghraifft efallai bydd system un ffordd mewn grym.

Bydd glanhau ychwanegol yn digwydd o fewn yr ystafelloedd asesu a mannau cyffwrdd.

Rhaid i staff ac ymwelwyr i’n canolfannau asesu wisgo gorchudd wyneb bob amser.

Ydw i angen gwisgo gorchudd wyneb pan fydda i'n dod ar gyfer fy asesiad wyneb yn wyneb?

Rhaid i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi i'r asesiad wisgo gorchudd wyneb addas. Mae gorchudd wyneb yn golygu rhywbeth sy'n gorchuddio'r trwyn a'r geg yn ddiogel. Gallwch weld canllawiau’r llywodraeth yma:

Os nad oes gennych chi orchudd wyneb yn barod, gellir darparu gorchudd tafladwy pan gyrhaeddwch y ganolfan asesu. Mae hefyd yn ofynnol i staff y ganolfan asesu wisgo gorchudd wyneb ar bob adeg.

Cysylltwch â ni ar unwaith os oes gennych chi, neu unrhyw un fydd yn mynychu gyda chi, reswm i beidio gwisgo gorchudd wyneb.

A fydd y gweithiwr iechyd proffesiynol sy'n cwblhau’r asesiad yn cael ei brofi ar gyfer Covid-19? Os felly, pa mor aml?

Bydd ein gweithwyr iechyd proffesiynol yn cael eu profi ar gyfer Covid-19 yn unol â chyngor iechyd cyhoeddus. Mae hyn yn golygu eu bod yn derbyn cyfarwyddyd i aros adref a chael prawf os byddant yn arddangos symptomau, wedi bod mewn cysylltiad agos gydag achos a gadarnhawyd, neu wedi cael hysbysiad gan wasanaethau Olrhain Cyswllt y GIG i ynysu.

Yn wahanol i apwyntiadau eraill gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, nid yw ein gweithwyr iechyd proffesiynol ni yn darparu triniaeth na gofal ymarferol, felly byddant yn gallu cadw pellter cymdeithasol trwy gydol yr asesiad.

Os byddaf yn cyrraedd yn gynnar ar gyfer fy asesiad, a fydd rhaid i mi aros tu allan i’r ganolfan asesu?

Er mwyn lleihau faint o amser y bydd rhaid i chi aros, ac i helpu cadw pellter cymdeithasol, byddem yn argymell yn gryf na ddylech gyrraedd mwy na 10 munud cyn amser cychwyn eich apwyntiad.

A fydd angen i bobl sy'n ymweld â chanolfannau asesu ddarparu manylion ar gyfer Profi ac Olrhain?

Bydd, fe ofynnir i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi ddarparu eich manylion ar gyfer gwasanaethau Olrhain Cyswllt y GIG.

A fydd y lifftiau yn y canolfannau asesu yn dal ar gael?

Byddant, ond bydd y nifer o bobl sy'n cael defnyddio'r lifftiau wedi ei leihau.

A fydd toiledau ar gael yn y canolfannau asesu?

Bydd, fe fydd yna doiledau anabl, a fydd yn cael eu glanhau'n fwy rheolaidd. Ni allwn eich helpu i ddefnyddio'r rhain.

Ydw i'n gallu dod â gweithiwr cymorth neu gydymaith i fy asesiad wyneb yn wyneb?

Os yn bosibl, er mwyn helpu cadw pellter cymdeithasol, dewch i'ch asesiad ar eich pen eich hun. Os byddwch angen rhywun i ddod gyda chi i'ch cefnogi, gallwch ddod ag un oedolyn o'ch aelwyd neu'ch swigen gefnogaeth.

Os byddwch angen dod â rhywun nad yw o'ch aelwyd, neu swigen gefnogaeth, neu os byddwch angen cyfieithydd neu weithiwr cymorth, cysylltwch â ni ar unwaith. Mae hyn er mwyn i ni allu sicrhau bod yna ddigon o le i gadw pellter cymdeithasol yn ystod eich asesiad.

Ydw i'n gallu dod â phlant gyda mi i'r asesiad?

Peidiwch â dod â phlant gyda chi. Os nad yw'n bosibl i chi wneud trefniadau gofal plant, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu trafod y ffordd orau i gyflawni eich asesiad.

Dwi'n benodai; ydw i'n gallu mynychu’r asesiad wyneb yn wyneb ar ran yr hawliwr?

Na, ni all penodai fynychu asesiad wyneb yn wyneb heb yr hawliwr.

Dwi angen cyfieithydd/dehonglydd. A yw'n cael dod gyda mi i’r asesiad?

Os oes gennych chi unrhyw anghenion cyfathrebu arbennig, fel angen cyfieithydd, cysylltwch â ni ar unwaith. Rydym yn darparu cyfieithwyr mewn nifer o ieithoedd, yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain (yn Gymraeg os oes angen).

Pa brawf hunaniaeth sydd angen i mi ddod gyda mi i'r asesiad?

Gweler yr adran prawf hunaniaeth ar y dudalen Proses Asesu

Sut ydw i’n hawlio costau teithio?

Byddwn yn ad-dalu eich costau teithio chi a'ch cydymaith os byddwch chi'n teithio i'r apwyntiad yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu'n talu am eich milltiredd a pharcio os byddwch chi'n gyrru yma. Llenwch y ffurflen hawlio a dderbynioch gyda’ch llythyr apwyntiad a'i dychwelyd atom gyda'r holl docynnau a derbynebau ar gyfer y drafnidiaeth gyhoeddus neu barcio. Defnyddiwch yr amlen a ddarparwyd yn eich llythyr apwyntiad – nid oes angen stamp.

Os byddwch angen teithio i’ch asesiad mewn tacsi preifat, mae’n bwysig gwneud cais am hyn o flaen llaw. Bydd pob cais yn cael ei ystyried fesul achos, ac yn unol â'r canllawiau Covid cyfredol.

A fydda i'n gallu gwneud recordiad sain o’m hasesiad wyneb yn wyneb?

Byddwch, gweler y canllawiau recordiad sain yma

Top