Menu

Gwybodaeth Gyffredinol - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch Gwybodaeth Gyffredinol. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Beth yw'r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)?

Ewch i wefan y DWP ar www.gov.uk/pip

Sut ydw i'n ymgeisio am PIP?

Cysylltwch â'r Adran Waith a Phensiynau. Ceir rhagor o fanylion ar y ddolen isod. https://www.gov.uk/pip/how-to-claim

WAlla i gael copi o adroddiad yr ymgynghoriad?

Fe anfonir yr adroddiad at yr Adran Waith a Phensiynau cyn gynted â phosibl wedi eich ymgynghoriad a gallwch ofyn am gopi ganddynt.

Pwy sy'n gwneud y penderfyniad ynghylch fy nghais am PIP?

Bydd y rheolwr achos yn yr Adran Waith a Phensiynau yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar yr holl dystiolaeth sydd ar gael, gan gynnwys adroddiad yr Aseswr Anabledd ac unrhyw dystiolaeth bellach a ddarperir.

Byddwch yn gofyn am fy manylion banc dros y ffôn?

Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi heb rybudd i ofyn am eich manylion banc. Os oes rhywun yn gofyn am eich manylion banc dros y ffôn ac os oes gennych unrhyw bryderon, diweddwch yr alwad a chysylltwch â ni cyn gynted a sy'n bosib.

Top