Menu

Proses Asesu Ffôn - Cwestiynau Cyffredins

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch y Broses Asesu. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Pa rif y byddwch chi'n fy ngalw arno?

Os ydych wedi darparu rhif ffôn symudol, byddwn yn cysylltu â chi ar y rhif yma. Os nad ydych wedi darparu rhif ffôn symudol, byddwn yn cysylltu â chi ar y llinell tir. Bydd y rhif yr ydym yn cysylltu â chi arno yn cael ei gynnwys yn y llythyr apwyntiad. Bydd yr alwad yn dod o rif cudd.

Os modd i rywun ymuno gyda mi ar yr alwad?

Oes. Rydym yn eich annog i fod â rhywun gyda chi yn ystod yr asesiad. Gallai hyn fod yn ffrind, aelod o'r teulu, gofalwr neu weithiwr cymorth. Ni ddylai siarad drosoch chi, ond gall eich helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu esbonio'r anawsterau yr ydych yn eu hwynebu yn fwy eglur. Os nad yw'n bosib i'ch cydymaith fod gyda chi mewn person, gallwn ei ychwanegu i'r alwad ffôn.

Os bydd eich cydymaith yn cyfieithu drostoch, rhaid iddynt fod dros 18 oed.

Pa fath o ddogfennau adnabod sydd rhaid i mi rannu cyn yr asesiad dros y ffôn?

Byddwn yn gofyn cwestiynau diogelwch i chi dros y ffôn cyn dechrau'r asesiad.

Oes modd i mi recordio'r asesiad?

Os hoffech recordio eich asesiad dros y ffôn, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni yn syth fel y gallwn drefnu hyn i chi.

Beth sydd rhaid i mi wneud os oes gen i anghenion cyfathrebu ychwanegol e.e. anawsterau gyda fy nghlyw neu angen cyfieithydd?

Os oes angen cyfieithydd neu gyfieithydd Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) arnoch, cysylltwch â'r Ganolfan Ymholiadau cyn gynted â phosib bosib er mwyn i ni drefnu'r gefnogaeth yma.

Ein rhifau cyswllt:

 • 0808 178 8114 (Cymru a Lloegr)
 • 0808 178 7177 (Ffôn Testun)
 • 0808 178 8115 (Llinell Gymraeg)

 • Os ydych angen cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL), mae gennym wasanaeth cyfnewid fideo i gefnogi ymgeiswyr BSL drwy'r broses asesu PIP.

  Caiff y gwasanaeth, sydd yn rhad ac am ddim, ei weithredu gan Sign Video. Mae'r ein cyfieithwyr rhestredig yn gwbl gymwysedig. Bydd y gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8yb hyd 8yh.

  Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth drwy deipio'r ddolen yma i'ch porwr we - https://capitapipassessments.signvideo.net ar ddyddiad ac amser eich asesiad a dywedwch wrth Sign Video eich bod yn galw Capita ynghylch eich asesiad PIP.

  Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, mae angen y canlynol arnoch:

 • Cyfrifiadur neu liniadur gyda chamera we.
 • Firefox neu Chrome ar gyfer Windows neu Safari ar gyfer Mac.
 • Cysylltiad rhyngrwyd cyflym (cysylltiad isafswm o 256 Kbp/s).
 • Tabled neu ffôn symudol (dyfais iOS 8 neu uwch) neu (Android 4.4 neu uwch).
 • Cynllun data 3G neu 4G.
 • Sut ydw i'n gwybod bod yr Asesydd Iechyd yn un dilys?

  Os ydych yn amau nad yw'r Gweithiwr Iechyd sydd yn cysylltu â chi yn Weithiwr Iechyd dilys, diweddwch yr alwad a chysylltwch â ni ar:

 • 0808 178 8114 (Cymru a Lloegr)
 • 0808 178 7177 (Ffôn Testun)
 • 0808 178 8115 (Llinell Gymraeg)
 • Beth sy'n digwydd os ydw i'n methu'r alwad neu mae problemau gyda'r signal?

  Bydd yr Asesydd Iechyd yn ceisio cysylltu â chi mwy nag unwaith dros gyfnod o 20 munud. Os nad ydych yn ateb, mae posib y gall eich cais gael ei yrru'n ôl i'r Adran Gwaith a Phensiynau.

  Os nad yw eich signal ffôn yn gryf, byddwn yn gofyn i chi am rif cyswllt arall. Os nad oes opsiwn arall, bydd rhaid i'r asesydd ganslo'r apwyntiad a bydd Capita yn edrych am opsiwn gwahanol.

  Beth ydw i'n ei wneud os oes gen i dystiolaeth ychwanegol?

  Os oes gennych dystiolaeth ychwanegol sydd heb gael ei yrru yn barod, trafodwch hyn gyda'r Asesydd Iechyd. Byddwn yn gofyn i chi yrru'r dystiolaeth yma i'r Adran Gwaith a Phensiynau ar ddiwedd yr asesiad.

  Top