Menu

BRYS: Diweddariad Coronavirus (COVID-19)

Yng ngoleuni'r achosion Coronafeirws cyfredol, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i atal dros dro yr holl asesiadau wyneb i wyneb ar gyfer budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag iechyd ac anabledd. Mae hyn wedi'i anelu at leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Coronafeirws a diogelu iechyd unigolion sy'n hawlio budd-daliadau iechyd ac anabledd, y mae llawer ohonynt yn debygol o fod mewn mwy o berygl oherwydd eu cyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes.

Os ydych eisoes yn derbyn PIP, byddwch yn parhau i dderbyn eich taliadau cyfredol fel arfer. Os ydych wedi gwneud hawliad newydd neu'n dymuno gwneud hawliad newydd byddwn yn parhau i dderbyn hawliadau am bob budd-dal.

Gellir gweld canllawiau cyfredol y GIG ar Coronafeirws, gan gynnwys cyngor ar y rhai a ddylai aros gartref yma.

Asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol

Mae'r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) yn fudd-dal heb brawf modd ar gyfer pobl sydd rhwng 16 a 64 oed gyda chyflwr iechyd neu nam hirdymor.

Fe ddisodlodd y Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) ar gyfer pobl rhwng 16 a 64 oed. Gall rhai sy'n derbyn DLA ddefnyddio Gwirydd PIP y DWP (agor mewn ffenestr newydd) i weld os a phryd y byddant yn cael eu heffeithio. Mae Capita yn cyflawni asesiadau PIP ar ran yr Adran Waith a Phensiynau (DWP) yng Nghymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr (Independent Assessment Services, delivered by Atos sy'n gyfrifol am rannau eraill o Brydain Fawr). Mae asesiadau yn canolbwyntio ar sut y gallai cyflyrau iechyd unigolyn effeithio ar ei fywyd o ddydd i ddydd, yn hytrach na'r cyflwr iechyd ei hun. Gallwch ddarllen am amodau hawliad y DWP (agor mewn ffenestr newydd) a meini prawf asesu (agor mewn ffenestr newydd) mewn manylder ar wefan y DWP.

Rhan bwysig o'r broses asesu i'r rhan fwyaf o gwsmeriaid yw ymgynghoriad wyneb yn wyneb. Cyflawnir hyn gan Aseswr Anabledd cymwys sy'n asesu eich gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd a'ch gallu i symud, ac yna'n ysgrifennu adroddiad ar gyfer y DWP yn sefydlu sut mae eich bywyd a’ch gallu i symud o ddydd i ddydd wedi ei effeithio gan eich cyflwr neu anabledd. Bydd gweddill yr asesiadau ar bapur, sy'n golygu na fydd angen ymgynghoriad wyneb yn wyneb.

Mae ein Haseswyr Anabledd yn Weithwyr Iechyd Proffesiynol cymwys sydd wedi eu hyfforddi i gyflawni Asesiadau PIP ac sydd wedi eu cymeradwyo gan y DWP.

Top