Menu

Beth yw PIP?

Mae'r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn fudd-dal heb brawf modd ar gyfer pobl gyda chyflwr iechyd neu nam hirdymor, p'un a yw hynny'n gorfforol, synhwyrol, meddyliol, gwybyddol, deallusol neu unrhyw gyfuniad o'r rhain. Mae'n gyfraniad ariannol i'r costau ychwanegol y gall pobl anabl wynebu, i'w helpu i arwain bywydau llawn, gweithgar ac annibynnol.

Mae dwy elfen i'r PIP:

  • Yr elfen Bywyd Beunyddiol – a fwriedir i fod yn gyfraniad i'r costau ychwanegol mae pobl anabl yn wynebu yn eu bywydau beunyddiol nad ydynt yn ymwneud ag anabledd.
  • Yr elfen Symuddedd (y gallu i symud) – a fwriedir i fod yn gyfraniad i'r costau ychwanegol mae pobl anabl yn wynebu yn eu bywydau beunyddiol yn gysylltiedig â symudedd.

Mae gan y DWP drefniadau arbennig ar gyfer pobl sydd ag afiechyd terfynol ac y mae eu disgwyliad oes yn llai na chwe mis. Mae'r asesiadau hyn yn cael eu rhoi ar lwybr carlam ac nid ydynt angen asesiad wyneb yn wyneb.

Y Broses Asesu

Gwneir ceisiadau cychwynnol am Daliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) i'r Adran Waith a Phensiynau (DWP). Ceir gwybodaeth ar sut i hawlio PIP ar y wefan Gov.uk Bydd y DWP yn rhoi gwybod i chi pryd fyddant yn cyfeirio eich hawliad at Capita. Byddant yn anfon eich ffurflen ‘Sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch chi’ atom wedi ei chwblhau ac unrhyw wybodaeth ategol arall rydych chi wedi anfon atynt.

Bydd Aseswr Anabledd cymwys yn edrych ar yr holl wybodaeth rydych wedi ei darparu i'r DWP fel rhan o'r broses ymgeisio. Efallai y byddwn yn ychwanegu at yr wybodaeth hon trwy ofyn am dystiolaeth bellach gan y cysylltiadau yr ydych wedi eu nodi. Hoffem eich sicrhau, byddwn yn trin yr holl wybodaeth yn gwbl gyfrinachol ac yn unol â deddfau diogelu data.

Weithiau gallwn gwblhau asesiad ar bapur yn defnyddio gwybodaeth ysgrifenedig yn unig, ond gan amlaf byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymgynghoriad wyneb yn wyneb. Os bydd angen ymgynghoriad wyneb yn wyneb, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod amser, dyddiad a lleoliad eich apwyntiad.

Os ydych yn mynychu un o'n canolfannau asesu, byddwn hefyd yn gyrru gwybodaeth i chi ar sut i hawlio unrhyw gostau teithio.

P'un a ydym yn eich gweld wyneb yn wyneb neu beidio, bydd Aseswr Anabledd cymwys yn cwblhau eich adroddiad. Bydd yn cael ei anfon at swyddog penderfyniadau yn y DWP a fydd yna'n defnyddio'r holl wybodaeth (a all gynnwys dogfennau ategol meddyg teulu / gweithiwr meddygol, rhestrau manwl o bresgripsiynau, tystiolaeth o gefnogaeth gymdeithasol, amcangyfrif hawlwyr o'u hanghenion a'r adroddiad asesiad) i gymryd penderfyniad cymhwyster PIP ar cymhwyster, lefel a hyd unrhyw ddyfarniad. Nid yw Capita yn gwneud unrhyw benderfyniadau ar hawl i PIP.

Aseswyr Anabledd

Mae pob un o'n Haseswyr Anabledd yn weithwyr iechyd proffesiynol profiadol sydd wedi cofrestru gyda chorff llywodraethol megis y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth neu'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Mae'r Aseswyr Anabledd i gyd wedi eu hyfforddi'n llawn i gyflawni asesiadau ymarferol o effeithiau cyflwr iechyd neu anabledd ar fywyd beunyddiol neu symudedd.

Mae pob un o'n Haseswyr Anabledd wedi eu cymeradwyo i gyflawni asesiadau PIP gan Gynghorydd Asesiad Iechyd y DWP.

Mae gwaith yr holl Aseswyr Anabledd yn cael ei archwilio'n rheolaidd yn unol â meini prawf a osodwyd gan y DWP.

Rydym hefyd yn cyflawni gwiriadau ansawdd rheolaidd a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer ein staff i gyd.

Top