Menu

Asesiadau Wyneb yn Wyneb

Yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi penderfynu ailafael mewn asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer budd-daliadau yn gysylltiedig ag iechyd ac anabledd.

Er mwyn diogelu rhag lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi cyflwyno rhai mesurau diogelwch newydd yn ein canolfannau asesu ac mae ein holl staff wedi derbyn hyfforddiant ar ddiogelwch COVID-19.

Diweddariad Gorffennaf 2021: Yn Lloegr, Yr Alban a Chymru, mae cyhoeddiadau wedi bod ynglŷn â chodi neu lacio’r cyfyngiadau. Bydd y mesurau diogelwch yn ein canolfannau asesu yn ogystal â’r canllawiau ar gyfer pobl sydd yn mynychu apwyntiad yn aros yr un fath nes y clywir yn wahanol.

Caiff y canllawiau eu dangos isod ac yn eich llythyr apwyntiad.

Gwyliwch y fideo byr hwn am fwy o wybodaeth.Pandemig y coronafeirws (COVID-19) - gwybodaeth bwysig i'w darllen cyn i chi fynychu eich asesiad

Darllenwch y canllawiau isod yn ofalus cyn mynychu eich asesiad wyneb yn wyneb. Mae yna hefyd wybodaeth am fynychu eich asesiad yma.

Cyn eich asesiad

Ni ddylech fynychu'ch asesiad os ydych chi neu unrhyw un sy'n dod i'r asesiad gyda chi:

 • â symptomau COVID-19
 • yn dilyn cyngor gan y llywodraeth i hunanynysu, yn cynnwys wedi dod i'r Deyrnas Unedig o dramor, neu
 • wedi cael cyfathrebiad gan y GIG yn eich cynghori i aros adref

Y symptomau pwysicaf o COVID-19 yw cychwyn unrhyw un o'r canlynol yn ddiweddar:

 • peswch parhaus o'r newydd
 • tymheredd uchel
 • colli, neu newid, yn eich synnwyr blas neu arogl arferol

Os na allwch fynychu'ch apwyntiad oherwydd y rhesymau uchod, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu aildrefnu eich apwyntiad.

Os yw'r ganolfan asesu y dylech fod yn ei mynychu wedi cau oherwydd cyfyngiadau lleol, byddwn yn ceisio cysylltu â chi i ail-drefnu eich apwyntiad.

Byddwn hefyd angen gwybod cyn gynted â phosibl os ydych chi:

 • angen cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd
 • eisiau gweld gweithiwr iechyd proffesiynol o'r un rhyw â chi

Pwy all ddod gyda chi i'ch asesiad

Os yn bosibl, er mwyn helpu cadw pellter cymdeithasol, dewch i'ch asesiad ar eich pen eich hun. Os byddwch angen rhywun i ddod gyda chi i'ch cefnogi, gallwch ddod ag un oedolyn o'ch aelwyd neu'ch ‘swigen gefnogaeth’. Os byddwch angen dod a rhywun nad yw o'ch aelwyd, neu'ch ‘swigen gefnogaeth’, cysylltwch â ni ar unwaith.

Ni ddylai'ch cydymaith siarad ar eich rhan, ond gall eich helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu esbonio'r anawsterau a wynebwch yn fwy clir.

Peidiwch â dod â phlant gyda chi. Os nad yw'n bosibl i chi wneud trefniadau gofal plant, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu trafod y ffordd orau i gyflawni eich asesiad.

Beth sydd angen i chi ddod gyda chi i'ch asesiad

Bydd angen i chi ddarparu dau fath o brawf hunaniaeth cyn y gallwn fynd ymlaen â'ch asesiad. Dewch ag un darn o brawf hunaniaeth o gategori 'A' ac un darn o gategori 'B'. Os nad oes gennych unrhyw brawf hunaniaeth ffotograffig, yna dylech ddod â dwy ddogfen o gategori 'B'. Os nad oes gennych brawf hunaniaeth dderbyniol, efallai na fyddwn yn gallu parhau gyda'ch asesiad.

'A' - Prawf Ffotograffig

 1. Pasbort y Deyrnas Unedig neu Dramor.
 2. Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Tramor.
 3. Trwydded yrru cerdyn llun y Deyrnas Unedig.
 4. Pasbort.
 5. Cerdyn Hunaniaeth Etholiadol Gogledd Iwerddon.
 6. Trwydded Breswylio Fiometrig a gyhoeddwyd gan UKBA.
 7. Pas Teithio'r Deyrnas Unedig gyda llun.

'B' - Prawf Hunaniaeth heb lun

 1. Tystysgrif Geni, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 2. Tystysgrif Priodas, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 3. Archddyfarniad Absoliwt, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 4. Trwydded Yrru'r Deyrnas Unedig (hen fath, heb lun).
 5. Tystysgrif Brodori / dinasyddiaeth y Deyrnas Unedig.
 6. Dogfen cytundeb rhent Cyngor / Cymdeithas Tai'r Deyrnas Unedig.
 7. Dogfen cytundeb tenantiaeth Cyngor / Cymdeithas Dai'r Deyrnas Unedig.
 8. Bil y Dreth Gyngor y Deyrnas Unedig.
 9. Bil Cyfleustodau'r Deyrnas Unedig.
 10. Tystiolaeth y Deyrnas Unedig o hawl i fudd-dal y Wladwriaeth neu awdurdod lleol.

Dylech hefyd ddod ag unrhyw feddyginiaeth neu offer arbenigol allai fod angen arnoch yn ystod eich asesiad. Mae gennym ddolen clyw, os byddwch chi angen un.

Os oes gennych chi unrhyw dystiolaeth ynghylch sut mae’ch cyflwr yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, nad ydych eisoes wedi ei anfon at y DWP, dewch â hyn gyda chi i’r asesiad.

Er enghraifft, adroddiadau gan eich:

 • Ffisiotherapydd
 • Gweithiwr cymdeithasol
 • Cynghorydd
 • Gweithiwr cymorth
 • Ymgynghorydd
 • Nyrs
 • Meddyg neu feddyg teulu

Gallwch hefyd ddod â chynlluniau gofal neu driniaeth gan:

 • Therapyddion galwedigaethol
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Nyrsys seiciatrig cymunedol
 • Timau cefnogaeth anabledd dysgu

Cofiwch, dylai'r dystiolaeth ddangos i ni sut mae’ch cyflwr yn effeithio arnoch chi ac nid dim ond yn gadarnhad o’ch cyflwr neu'r feddyginiaeth rydych yn cymryd. Mae hyn oherwydd bod PIP yn seiliedig ar sut mae eich cyflwr yn effeithio arnoch chi ac nid y cyflwr ynddo’i hun.

Gorchuddion wyneb

Rhaid i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi i'r asesiad wisgo gorchudd wyneb addas. Mae gorchudd wyneb yn golygu rhywbeth sy'n gorchuddio'r trwyn a'r geg yn ddiogel. Os nad oes gennych chi orchudd wyneb yn barod, gellir darparu gorchudd tafladwy pan gyrhaeddwch y ganolfan asesu.

Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym y mesurau diogelwch priodol ar waith i'ch cadw chi a'n staff yn ddiogel yn ystod eich asesiad.

Cysylltwch â ni ar unwaith os oes gennych chi, neu unrhyw un fydd yn mynychu gyda chi, reswm i beidio gwisgo gorchudd wyneb yn unol â chanllawiau'r llywodraeth yn Lloegr a Cymru.

Teithio i'ch apwyntiad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich apwyntiad yn cael ei gynnal, cynlluniwch eich taith a rhowch ddigon o amser i gyrraedd mewn pryd. Os oes gennych chi bryderon am deithio o'r ganolfan asesu, cysylltwch â ni ar unwaith.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio'n ddiogel ar gael yma. I weld beth yw'ch canllawiau a chyfyngiadau lleol, ewch i:

Recordiad sain

Gallwch recordio eich asesiad ar dâp sain neu CD, ond bydd angen i chi roi gwybod i ni cyn eich apwyntiad. Ni allwn dderbyn recordiadau ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi, ffonau clyfar neu chwaraewyr MP3.

Bydd angen i chi ddarparu eich offer recordio eich hun a gallu darparu dau gopi unfath o'r recordiad ar ddiwedd yr apwyntiad. Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn cadw un copi.

Bydd hefyd angen i chi lofnodi cytundeb sy'n esbonio sut y gellir defnyddio'r recordiad.

Y ganolfan asesu

Er mwyn eich diogelu chi a'n staff pan fyddwch chi'n mynychu'ch asesiad, ac i leihau'r risg o ledaenu neu ddal COVID-19, rhaid i chi:

 • beidio cyrraedd dim mwy na 10 munud yn gynnar i'n helpu i sicrhau bod yna ddigon o le i bawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd
 • ddefnyddio'r hylif diheintio dwylo a ddarperir
 • sicrhau'ch bod yn cadw o leiaf 2 fetr ar wahân i eraill ar bob adeg
 • ddilyn unrhyw arwyddion a chyfarwyddiadau a arddangosir yn y ganolfan asesu, er enghraifft efallai y bydd systemau un ffordd ar waith

Rhowch wybod i'r dderbynfa eich bod wedi cyrraedd ar gyfer eich apwyntiad. Bydd yna sgriniau clir yn ardal y dderbynfa i helpu cadw pawb yn ddiogel. Fe ofynnir i chi ac unrhyw un a ddaw gyda chi ddarparu eich manylion ar gyfer olrhain cyswllt y GIG.

Efallai y bydd angen i chi aros cyn gallwch fynd i'r asesiad. Mae seddi yn ein hystafell aros wedi eu trefnu i gadw pawb 2 fetr ar wahân.

Bydd y ganolfan asesu yn hygyrch a bydd toiledau anabl ar gael - ni allwn eich helpu i ddefnyddio’r rhain.

Yn ystod eich asesiad

Wedi pob asesiad, bydd yr ystafell yn cael ei glanhau yn barod ar gyfer yr apwyntiad nesaf.

Mae pob ystafell asesu yn caniatáu ar gyfer cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr rhyngoch chi ac unrhyw un fydd yn dod gyda chi, a'r gweithiwr iechyd proffesiynol. Rhaid i chi ac unrhyw un fydd yn dod gyda chi wisgo eich gorchudd wyneb yn ystod yr asesiad. Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol hefyd yn gwisgo ei orchudd wyneb.

Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn gofyn cwestiynau i chi neu eich cynrychiolydd penodedig i ganfod sut mae eich cyflwr yn effeithio ar eich bywyd beunyddiol a'ch gallu i fynd o gwmpas. Bydd yn gwneud nodiadau trwy gydol yr asesiad.

Ni fydd yr asesiad yn archwiliad meddygol llawn nac yn ymgais i wneud diagnosis o'ch symptomau meddygol. Bydd yn canolbwyntio ar sut mae eich bywyd wedi ei effeithio gan yr heriau a wynebwch o ganlyniad i'ch cyflwr iechyd neu anabledd. Mae pawb yn wahanol a byddwch yn cael eich trin ag urddas a pharch.

Bydd unrhyw archwiliad corfforol fydd yn ofynnol yn gofyn i chi gyflawni symudiadau syml sy'n berthnasol i'ch cyflwr yn unig ac o fewn eich gallu. Ni ofynnir i chi wneud unrhyw beth fydd yn achosi anesmwythdra i chi. Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn eich arsylwi o bellter o 2 fetr tra’ch bod yn arddangos unrhyw symudiadau. Ni fydd yn dod i gyswllt corfforol â chi.

Efallai y bydd yr archwiliad hefyd yn cynnwys Asesiad Swyddogaeth Feddyliol fydd yn cael ei deilwra i'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol hefyd yn gallu gweld rhai o'r anawsterau sydd gennych o ran tasgau penodol yn ystod yr amser a dreuliwch gyda'ch gilydd, sy'n gallu ychwanegu gwerth pellach i'r adroddiad.

Byddwch yn cael eich asesu fel gallu gwneud rhywbeth os gallwch wneud hynny'n ddiogel, i safon dderbyniol, drosodd a throsodd ac o fewn amser rhesymol.

Os yw'r gweithiwr iechyd proffesiynol yn amau ei bod yn bosibl bod gennych chi, neu unrhyw un sydd gyda chi, symptomau COVID-19, bydd yn atal yr asesiad. Fe ofynnir i chi fynd yn syth adref, gan gadw pellter cymdeithasol a lleihau cyswllt ag eraill. Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau i hunanynysu a threfnu prawf COVID-19 cyn gynted â phosibl.

Gadael y ganolfan asesu

Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn sicrhau bod y coridor yn glir cyn i chi adael yr ystafell. Fe ofynnir i chi adael yr adeilad cyn gynted â phosibl i leihau'r nifer o bobl yn y ganolfan asesu ar yr un pryd.

Top